रुद्री जुर्ने दिनहरु २०७४

बैशाख :- २, ४, ६, ८, ११, १४, १६, १८, १९, २१, २३, २५, २७, २९ र ३१ गते

जेठ :- २, ४, ६, ७, ९, १२, १५, १७, १९, २१, २३, २५, २७, २८ र ३० गते

असार :- १, ३, ५, ७, ९, ११, १३, १५, १७, १८,२०,२२,२३,२६,२८ र ३० गते

साउन :- १, ३, ४, ६, ९, ११, १३, १६, १८, २०, २६, २८, २९ र ३१

भदौ :- १, ३, ४, ७, ९, ११, १३, १५ र १७

असोज :- ५, ७, ९, ११, १३, १५ र १७

कात्तिक :- २५, २७ र २९

मंसिर :- १, ३, ५, ७, ९, ११, १३, १५, १८, २०, २२, २४ र २५

माघ :- २२, २४, २६ र २८

फागुन :- १, ४, ७, ९, ११, १३, १७, १८ २०,२२, २४, २६, २८ र ३०

चैत :- २, ४, ६, ८, १०, १५, १७, १९, २१, २३, २६, २८ र २९ गते

ब्रतबन्धमुहुर्ता: २०७३

बैशाख :- १५ 

चैत्र :- १६ , १७ , २४